Workshops in 2012

Hatha Yoga – Mumbai (2012)

Hatha Yoga - Mumbai (2012)


Secrets of Hatha Yoga – Canada (November 2012)

Secrets of Hatha Yoga - Canada (November 2012)


Mind-Body Transformation – Holland (September 2012)

Mind-Body Transformation - Holland (September 2012)


Hatha Yoga Retreat (September 2012)

Hatha Yoga Retreat (September 2012)


Amritabindu Upanishad Retreat – India (August 2012)

Amritabindu Upanishad Retreat - India (August 2012)


Relating with your Self through Yoga – Hong Kong (August 2012)

Relating with your Self through Yoga - Hong Kong (August 2012)


Yoga Workshop, Tabor Czech Republic (July 2012)

Yoga Workshop, Tabor Czech Republic (July 2012)


Relating with Self – Retreat, Liberec Czech Republic (July 2012)

Relating with Self - Retreat, Liberec Czech Republic (July 2012)


Relating with Self – Retreat, Israel (July 2012)

Relating with Self - Retreat, Israel (July 2012)


Yoga Workshop – Tel Aviv

Yoga Workshop - Tel Aviv


Women’s Empowerment Workshop, Bethlehem (July 2012)

Women's Empowerment Workshop, Bethlehem (July 2012)


Women’s Empowerment Workshop, Lithuania (July 2012)

Women's Empowerment Workshop, Lithuania (July 2012)


Yoga Nidra Retreat – Austria (June 2012)

Yoga Nidra Retreat - Austria (June 2012)


Yoga Workshop – Ingolstadt (May 2012)

Yoga Workshop - Ingolstadt (May 2012)


Getting ready for Change with Yoga – Munich, Germany (May 2012)

Getting ready for Change with Yoga - Munich, Germany (May 2012)


Yoga Retreat – Pondicherry, India (January 2012)

Yoga Retreat - Pondicherry, India (January 2012)